ความเป็นมาของบ้านสวนแผ่นดินแม่่

           บ้านสวนแผ่นดินแม่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5  ตำบลบ้านแหลม  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี เดิมทีเมื่อประมาณร้อยกว่าปี
บริเวณนี้เรียกว่า ไผ่ตาพุด ที่เรียกเช่นนี้เพราะว่าบริเวณโดยรอบจะมีแต่ต้นไผ่เป็นจำนวนมาก พอถึงหน้าน้ำท่วม ประมาณเดือน
กันยายน-ธันวาคมของทุกปี บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงจะถูกน้ำท่วมหมด เหลือแต่ ไผ่ตาพุดเท่านั้นที่น้ำไม่ท่วม สาเหตุที่ไม่ท่วม
เพราะพื้นที่ บริเวณไผ่ตาพุด จะเป็นโคกบ้างเป็นเนินบ้าง ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า บริเวณนี้จะมีต้นไผ่เป็น จำนวนมาก ขึ้นเป็นกอๆ
หลายกอ ทำให้ดินบริเวณโคนต้นไม้ไม่ถูกน้ำเซาะไปเหมือนสถานที่ต่างๆ 

บริเวณบ้านส่วนแผ่นดินแม่แห่งนี้ สมัยก่อน ยังเป็นสถานที่เป็นด่านเก็บค่า วัว/ควาย ข้ามแม่น้ำท่าจีนด้วย เพราะลักษณะพื้นที่ บริเวณท่าน้ำหน้าบ้านจะแคบมากกว่าบริเวณที่อื่นๆ เพราะสถานที่อื่นๆ เวลาหน้าน้ำท่วมน้ำเหนือ ที่ไหลผ่านมาจากตอนบน
จะกัดเซาะริมตลิ่งทำให้แม่น้ำกว้างขึ้นเลยๆ ทำให้ไม่เหมาะแก่การให้วัว/ควาย ข้ามแม่น้ำ และที่สำคัญเวลาน่าน้ำท่วมที่อื่นๆ
ท่วมหมด แต่ที่บ้านสวนแผ่นดินแม่ไม่ท่วม จึงเหมาะให้ วัว/ควาย มาพักและรอเวลาข้ามฝากไปอีกฝั่งของแม่น้ำ 

ทำไมเปลี่ยนชื่อเป็น บ้านสวนแผ่นดินแม่ เนื่องจากกาลเวลาผ่านไปวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็เปลี่ยนไป เช่นอาชีพ จาก
ทำนาอย่างเดียว ก็เริ่มมีการทำสวนผลไม้ เพราะพื้นที่เหมาะสม น้ำไม่ท่วม จึงมีการเริ่มปลูกผลไม้มากขึ้น และผลไม้ที่ปลูกก็
จะเป็นมะม่วงชนิดต่างๆ เช่น มะม่วงอกร่อง/มะม่วงเขียวเสวย และเมื่อถึงช่วงมะม่วงออกผล ชาวบ้านสวนแผ่นดินแม่ก็นำใส่
เรือล่องขายตามแม่น้ำท่าจีน ทำให้คนบริเวณใกล้เคียงเรียกว่าคนที่บ้านสวนแผ่นดินแม่ ว่าเป็นชาวสวนเพราะปลูกสวนผลไม้
ชนิดต่างๆ ส่วนที่เรียกว่า บ้านส่วนแผ่นดินแม่ก็เพราะพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นของแม่ โสภา พันธุ ที่ได้รับมรดกมาจากต้น
ตระกูลทับทิมทอง คือ คุณผาด ทับทิมทอง ซึ่งปัจจุบัน ที่บ้านสวนแผ่นดินแม่ ก็มีทะเบียนประวัติบ้านส่วนแผ่นดินแม่ ไว้ให้
เยี่ยมชม ตลอดเวลา 

สถานที่ตั้งบ้านสวนแผ่นดินแม่ ด้านหน้าติดกับแม่น้ำท่าจีน ด้านหลังติดกับถนนใหญ่ ขนาด 4 เลน อย่างดี ลักษณะที่สำคัญ
อีกอย่างก็คือ แม่น้ำท่าจีนที่ไหลผ่านหน้าบ้านสวนแผ่นดินแม่ เคยเป็นแม่น้ำที่ รัชกาลที่ 5เสด็จประพาสต้นครั้งที่สองซึ่งเป็น
สถานที่พักแรมค้างคืนคือวัด แก้วตะเคียนทองไม่เกิน 3 กิโลเมตร เมือเดินทาง ทางน้ำ ซึ่งวัดดังกล่าวยังมีสิ่งของที่รัชกาล
มอบให้เป็นของที่ระลึก หลายอย่างเช่น เรือพระที่นั่ง หรือสิ่งของใช้ระหว่างเสด็จประพาสต้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมบ้านสวนแผ่นดินแม่ได้ที่  youtube / goole / facebookโดยพิมพ์คำว่าบ้านสวนแผ่นดินแม่


 

 

 

Free Web Hosting